TEAMCOACHING

Merk je dat jullie steeds op dezelfde zaken vastlopen? Lukt het bijvoorbeeld niet om gezamenlijk besluiten te nemen? Is er weinig energie in een vergadering? Of is er juist sprake van onderlinge irritaties?

Met teamcoaching krijg je zicht op de gedragspatronen en onderstroom binnen het team. Vervolgens oefen je met nieuw gedrag om de ineffectieve patronen duurzaam te doorbreken.

Aanpak

Een traject duurt 5-8 sessies. In de eerste sessie bepaalt het team welke doelen ze willen bereiken. Tijdens deze bijeenkomst coacht en observeert TOP TEAMWERK de groep. In de intake bepaalt het team of er commitment is voor de teamcoaching. Zo ja, dan volgen globaal de volgende stappen:

  • 1-2 werkoverleggen: TOP TEAMWERK observeert de groepsdynamiek en helpt het team de gedragspatronen te duiden en, waar nodig, te doorbreken of juist te versterken.
  • 3-5 teamsessies: het team bepaalt per sessie met welk coaching-doel ze aan de slag willen. In de sessies leert het team te reflecteren op de onderlinge interactie en oefenen ze met het inzetten van effectiever gedrag.
  • coaching leidinggevende: de leidinggevende krijgt inzicht in hoeverre zijn eigen gedrag het team al dan niet helpt om zijn doelen te behalen. Een vast onderdeel is het reflecteren op (zijn gedrag in) de teamsessies.

Resultaat

Het Team:

  • heeft de door hen zelf geformuleerde doelen behaald.
  • neemt de verantwoordelijkheid voor de inhoud, procedures en proces.
  • bestaat uit teamleden die zich bewust zijn van het effect van het eigen gedrag op het team en de organisatie.
  • heeft de kennis en vaardigheden om de samenwerking duurzaam te verbeteren.

Back to top